Home |  Promoties  |  Contacteer ons  |
Uitgebreid zoeken
 Uw account |  Mijn mandjeGeen aankopen 
GRATIS VERZENDING voor bestellingen > 95 € (*)


 

 

Flash verkoop
Geschenkbon
Winkel nieuws
Onze selectie


 HOME | VERKOOPSVOORWAARDEN |

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van goederen van lederwinkel, ongeacht eventuele aankoopvoorwaarden uitgaande van de klant. Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits ons uitdrukkelijk en voorafgaand geschreven akkoord daartoe. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de levering waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

2. Klachten inzake leveringen kunnen slechts in aanmerking genomen worden in geval van schriftelijk bezwaar binnen de vijf werkdagen na de levering, en voor zover de goederen door de klant niet op om het even welke manier in gebruik werden genomen. Goederen die gebreken vertonen welke overeenkomstig voorgaande bepalingen tijdig werden gemeld, zullen hetzij vervangen worden, hetzij voor vergoeding in aanmerking komen.

Klachten met betrekking tot de facturen kunnen slechts aanvaard worden ingeval van schriftelijk bezwaar binnen de acht werkdagen na factuurdatum.

3. De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel ten indicatieven titel. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht of van omstandigheden te wijten aan de klant, kunnen ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de levering uitmaken.

Elke mogelijke vertraging zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden van de klant.

4. De goederen worden op kosten en risico van de klant aan huis geleverd,  Evenwel voor bestellingen aan huis voor een bedrag kleiner dan €79 exclusief B.T.W. worden portkosten aangerekend.

5. Elke bestelling is slechts definitief nadat zij schriftelijk door ons werd aanvaard. De opgegeven prijzen zijn ten allen tijde herzienbaar en zijn exclusief B.T.W.

Betalingen dienen te gebeuren in euro’s.

Als prijs geldt deze welke van kracht is op het ogenblik van de bestelling.

Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar netto contant, zonder korting, binnen de 10 dagen na factuurdatum.

6. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn ten belope van 1 % per maand.

In dergelijk geval worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. lederwinkel heeft in casu tevens het recht alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

7. Ingeval van wanbetaling zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, naast en boven de intrest waarvan hierboven sprake, een forfaitaire schade- en onkostenvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15 % van het gefactureerd bedrag, exclusief B.T.W., met een minimum van €25, onverminderd alle andere rechten waarop lederatelier zich kan beroepen en/of schadevergoedingen waarop zij recht heeft.

8. Cheques gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het aanvaarden van wissels of andere betaaldocumenten zal niet als schuldvernieuwing kunnen aanzien worden.

9. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren. De klant draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

10. Alle geschillen in verband met onze leveringen en facturen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement leuven. lederwinkel kan echter steeds beslissen het geschil te laten beslechten voor de bevoegde Rechters van het arrondissement van de woonplaats of de zetel van de debiteur.

11.1De Belgische wet op de handelspraktijken, de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de consument toe om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.
11.2 Wanneer de koper wil afzien van zijn aankoop kan hij dat doen mits hij een ‘Retouraanvraag’ aan lederwinkel bezorgt binnen de 14 dagen na ontvangst van het product. Dit kan via mail op info@lederwinkel.be  De goederen moeten na bevestiging door lederwinkel binnen de 7 dagen worden teruggestuurd naar lederatelier invidia wakkerzeelsestraat 119 3150 Wespelaar-Haacht, en dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, volledige en originele staat en verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruikershandleiding en een kopie van de factuur en/of leveringsbon.
11.3 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte en/of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
11.4 Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal lederwinkel de eventuele betaalde sommen terugbetalen, waarvan de kosten van levering in mindering zullen gebracht worden (met een minimum van 8 euro).

Creatie Ecom shop
Bookmark and Share

Uw account
  
 

Mijn mandje
Artikelen:0
Totaal:0.00
 Geen aankopen
 Bestel status
 Bewaar/Open mandje
 Hoe te gebruiken

 
 

Promoties
 lederen documentho..
120.00
42.00 €
lederen documenthouder
 lederen documentho..
120.00
42.00 €
lederen documenthouder
 lederen agenda bru..
35.00
29.75 €
lederen agenda bruin zadelleder
 lederen documentho..
120.00
42.00 €
lederen documenthouder
 lederen agenda zwa..
35.00
29.75 €
lederen agenda zwart zadelleder
AndereHome  | Over ons  | Nieuws  | Contacteer ons  | Partners  | Gebuikers overeenkomst  | Sitemap  |
• Mijn mandje  • Bestel status  • Uw gevraagde offertes  • Print cataloog •Extra informatie